Arya Samaj Library & Book Shop

Arya Samaj has well-stocked bookshop with a rich collection of spiritual books

  • Free – selected titles
  • Reference – in the office
  • Library – borrow and return
  • Sale – buy at subsidised rates
S.No.Reference NumberNameAuthorLanguagePublishing YearPublisher
1VS-01Rigved SamhitaSwami Jagadishswarananda SaraswatiSanskrit2007VijayaKumar Govindram Hasanand
2VS-02Yajurved SamhitaSwami Jagadishswarananda SaraswatiSanskrit2004VijayaKumar Govindram Hasanand
3VS-03yajurved SamhitaSwami Jagadishswarananda SaraswatiSanskrit2004VijayaKumar Govindram Hasanand
4VS-04Atharvved SamhitaSwami Jagadishswarananda SaraswatiSanskrit2004VijayaKumar Govindram Hasanand
5VS-05Samved SamhitaSwami Jagadishswarananda SaraswatiSanskrit2004VijayaKumar Govindram Hasanand
6VS-06Rigveda Samhita Vol. 1Swami Satya Prakash S. & Satyakam V.Sanskrit1977Veda Pratishthan, New Delhi
7VS-07Rigveda Samhita Vol. 2Swami Satya Prakash S. & Satyakam V.Sanskrit2007Veda Pratishthan, New Delhi
8VS-08Rigveda Samhita Vol. 3Swami Satya Prakash S. & Satyakam V.Sanskrit2005Veda Pratishthan, New Delhi
9VS-09Rigveda Samhita Vol. 4Swami Satya Prakash S. & Satyakam V.Sanskrit2007Veda Pratishthan, New Delhi
10VS-10Rigveda Samhita Vol. 5&6Swami Satya Prakash S. & Satyakam V.Sanskrit1977Veda Pratishthan, New Delhi
11VS-11Rigveda Samhita Vol. 7Swami Satya Prakash S. & Satyakam V.Sanskrit1997Veda Pratishthan, New Delhi
12VS-12Rigveda Samhita Vol. 8Swami Satya Prakash S. & Satyakam V.Sanskrit1994Veda Pratishthan, New Delhi
13VS-13Rigveda Samhita Vol. 9Swami Satya Prakash S. & Satyakam V.Sanskrit1995Veda Pratishthan, New Delhi
14VS-14Rigveda Samhita Vol. 10Swami Satya Prakash S. & Satyakam V.Sanskrit2004Veda Pratishthan, New Delhi
15VS-15Rigveda Samhita Vol. 11Swami Satya Prakash S. & Satyakam V.Sanskrit1983Veda Pratishthan, New Delhi
16VS-16Rigveda Samhita Vol. 12Swami Satya Prakash S. & Satyakam V.Sanskrit2005Veda Pratishthan, New Delhi
17VS-17Rigveda Samhita Vol. 13Swami Satya Prakash S. & Satyakam V.Sanskrit2005Veda Pratishthan, New Delhi
18VS-18Yajurveda Samhita V. 1Swami Satya Prakash S. & Udaya Vir Viraj.Sanskrit1994Veda Pratishthan, New Delhi
19VS-19Yajurveda Samhita V. 2Swami Satya Prakash S. & Udaya Vir Viraj.Sanskrit1996Veda Pratishthan, New Delhi
20VS-20Yajurveda Samhita V. 2Swami Satya Prakash S. & Udaya Vir Viraj.Sanskrit1996Veda Pratishthan, New Delhi
21VS-21Yajurveda Samhita V. 3Swami Satya Prakash S. & Udaya Vir Viraj.Sanskrit1996Veda Pratishthan, New Delhi
22VS-22Samveda Samhita V. 1Swami Satya Prakash S. & Satyakam V.Sanskrit2007Veda Pratishthan, New Delhi
23VS-23Samved Samhita V. 2Swami Satya Prakash S. & Satyakam V.Sanskrit2002Veda Pratishthan, New Delhi
24VS-24Samveda Samhita V. 2Swami Satya Prakash S. & Satyakam V.Sanskrit2002Veda Pratishthan, New Delhi
25VS-25Atharvaved Samhita V. 1Swami Satya Prakash S. & Udaya Vir Viraj.Sanskrit1996Veda Pratishthan, New Delhi
26VS-26Atharvaved Samhita V. 2Swami Satya Prakash S. & Udaya Vir Viraj.Sanskrit1996Veda Pratishthan, New Delhi
27VS-27Atharvaved Samhita V. 3Swami Satya Prakash S. & Udaya Vir Viraj.Sanskrit1996Veda Pratishthan, New Delhi
28VS-28Atharvaved Samhita V. 4Swami Satya Prakash S. & Udaya Vir Viraj.SanskritVeda Pratishthan, New Delhi
29VS-29Atharvaved Samhita V. 5Swami Satya Prakash S. & Udaya Vir Viraj.SanskritVeda Pratishthan, New Delhi
30VS-30Rigveda SamhitaP. Shree Da. SatavalekarSanskrit1957Svadhyaya Mandal, Pardi, Valsadh
31VS-31Rigveda SamhitaP. Shree Da. SatavalekarSanskritSvadhyaya Mandal, Pardi, Valsadh
32VS-32Rigveda SamhitaP. Shree Da. SatavalekarSanskritSvadhyaya Mandal, Pardi, Valsadh
33VS-33Yajurved SamhitaP. Shree Da. SatavalekarSanskritSvadhyaya Mandal, Aundh, satara
34VS-34Yajurved SamhitaP. Shree Da. SatavalekarSanskrit1957Svadhyaya Mandal, Pardi, Valsadh
35VS-35Yajurved SamhitaP. Shree Da. SatavalekarSanskritSvadhyaya Mandal, Pardi, Valsadh
36VS-36Yajurved SamhitaP. Shree Da. SatavalekarSanskritSvadhyaya Mandal, Pardi, Valsadh
37VS-37Yajurved SamhitaP. Shree Da. SatavalekarSanskritSvadhyaya Mandal, Pardi, Valsadh
38VS-38Samved SamhitaP. Shree Da. SatavalekarSanskrit1958Svadhyaya Mandal, Pardi, Valsadh
39VS-39Samved SamhitaP. Shree Da. SatavalekarSanskrit1958Svadhyaya Mandal, Pardi, Valsadh
40VS-40Samved SamhitaP. Shree Da. SatavalekarSanskrit1958Svadhyaya Mandal, Pardi, Valsadh
41VS-41Samved SamhitaP. Shree Da. SatavalekarSanskritSvadhyaya Mandal, Pardi, Valsadh
42VS-42Samved SamhitaP. Shree Da. SatavalekarSanskrit1958Svadhyaya Mandal, Pardi, Valsadh
43VS-43Samved SamhitaP. Shree Da. SatavalekarSanskrit1958Svadhyaya Mandal, Pardi, Valsadh
44VS-44Atharvaved SamhitaP. Shree Da. SatavalekarSanskrit1957Svadhyaya Mandal, Pardi, Valsadh
45VS-45Atharvaved SamhitaP. Shree Da. SatavalekarSanskritSvadhyaya Mandal, Pardi, Valsadh
46VS-46Atharvaved SamhitaP. Shree Da. SatavalekarSanskrit1957Svadhyaya Mandal, Pardi, Valsadh
47VS-47Yajurved SamhitaSmt. Paropkarini SabhaSanskritVedic Yantralaya, Ajmer
48VS-48Yajurved SamhitaP. Yudhishthir MimansakSanskrit1960Svadhyaya Mandal, Pardi, Valsadh
49VS-49Madhyandin SamhitaP. Yudhishthir MimansakSanskrit1971Ramlal Kapur Trust, Sonipat
50VS-50Madhyandin SamhitaP. Yudhishthir MimansakSanskrit1971Ramlal Kapur Trust, Sonipat
51VB-01Rigveda Bhashyam V-1Maharshi Dayanand SarasvatiSanskritVedic Pustakalaya, Ajmer
52VB-02Rigveda Bhashyam V-2Maharshi Dayanand SarasvatiSanskritVedic Pustakalaya, Ajmer
53VB-03Rigveda Bhashyam V-3Maharshi Dayanand SarasvatiSanskritVedic Pustakalaya, Ajmer
54VB-04Rigveda Bhashyam V-4Maharshi Dayanand SarasvatiSanskritVedic Pustakalaya, Ajmer
55VB-05Rigveda Bhashyam V-5Maharshi Dayanand SarasvatiSanskritVedic Pustakalaya, Ajmer
56VB-06Rigveda Bhashyam V-6Maharshi Dayanand SarasvatiSanskritVedic Pustakalaya, Ajmer
57VB-07Rigveda Bhashyam V- 10Maharshi Dayanand SarasvatiSanskritVedic Pustakalaya, Ajmer
58VB-08Rigveda Bhashyam V-2Maharshi Dayanand SarasvatiSanskritSarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha
59VB-09Rigveda Bhashyam V-3Maharshi Dayanand SarasvatiSanskrit2007Arya Prakashan, Delhi-6
60VB-10Rigveda Bhashyam V-3Maharshi Dayanand SarasvatiSanskritSarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha
61VB-11Rigveda Bhashyam V-3Maharshi Dayanand SarasvatiSanskritSarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha
62VB-12Rigveda Bhashyam V-3Maharshi Dayanand SarasvatiSanskritSarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha
63VB-13Rigveda Bhashyam V-5Maharshi Dayanand SarasvatiSanskritSarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha
64VB-14Rigveda Bhashyam V-5Maharshi Dayanand SarasvatiSanskritSarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha
65VB-15Rigveda Bhashyam V-5Maharshi Dayanand SarasvatiSanskritSarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha
66VB-16Rigveda Bhashyam V-5Maharshi Dayanand SarasvatiSanskritSarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha
67VB-17Rigveda Bhashyam V-4Maharshi Dayanand SarasvatiSanskrit2007Arya Prakashan, Delhi-6
68VB-18Rigveda Bhashyam V-4Maharshi Dayanand SarasvatiSanskritSarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha
69VB-19Rigveda Bhashyam V-4Maharshi Dayanand SarasvatiSanskritSarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha
70VB-20Rigveda Bhashyam V-1P. HariSharan SiddhantalankarSanskrit1988Bhagavati Prakashan Delhi
71VB-21Rigveda Bhashyam V-1Maharshi Dayanand SarasvatiSanskrit1973Dayanand Sansthan, Delhi
72VB-22Yajurved Bhasha-Bhashyam V-1Maharshi Dayanand SarasvatiSanskritVedic Yantralaya, Ajmer
73VB-23Yajurved Bhasha-Bhashyam V-2Maharshi Dayanand SarasvatiSanskritVedic Yantralaya, Ajmer
74VB-24Yajurved Bhasha-Bhashyam V-2Maharshi Dayanand SarasvatiSanskritVedic Yantralaya, Ajmer
75VB-25Yajurved BhashyamMaharshi Dayanand SarasvatiSanskrit2004Bhagavati Lejar Prints Delhi
76VB-26Yajurved BhashyamMaharshi Dayanand SarasvatiSanskrit1971Ramlal Kapur Trust, Sonipat
77VB-27SamvedP. Shree Da. SatavalekarSanskrit1963Swadhyaya Mandal, Pardi
78VB-28Samved Bhasha-BhashyaP. HariSharan SiddhantalankarSanskrit1974Arya Samaj, Ramkrishnapuram, New Delhi-22
79VB-29Samved BhashyaP. Tulsi Ram SwamiSanskrit2006Arya Prakashan, Delhi-6
80VB-30Atharvaved BhashyamP. Shree Da. SatavalekarSanskrit2005Vishva Manav utthan Parishad, New Delhi-65
81VB-31Atharvaved Bhasha-Bhashya-8P. Kshemkarandas TrivediSanskrit2007Arya Prakashan, Delhi-6
82VB-32Atharvaved Bhasha-Bhashya-8P. Kshemkarandas TrivediSanskritSarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha
83VB-33Atharvaved Bhasha-Bhashya-9-10P. Kshemkarandas TrivediSanskrit2007Arya Prakashan, Delhi-6
84VB-34Atharvaved Bhasha-Bhashya-9-10P. Kshemkarandas TrivediSanskritSarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha
85AV-01Susruta Samhita Volume 1Prof K.R. Srikantha MurthySanskrit,English2004Chaukhambha Orientalia, Varanasi
86AV-02Susruta Samhita Volume 2Prof K.R. Srikantha MurthySanskrit,English2005Chaukhambha Orientalia, Varanasi
87AV-03Susruta Samhita Volume 3Prof K.R. Srikantha MurthySanskrit,English2005Chaukhambha Orientalia, Varanasi
88AV-04Caraka Samhita Volume 2P.V. SharmaSanskrit,English2007Chaukhambha Orientalia, Varanasi
89AV-05Caraka Samhita Volume 3P.V. SharmaSanskrit,English2006Chaukhambha Orientalia, Varanasi
90AV-06Caraka Samhita Volume 4P.V. SharmaSanskrit,English2007Chaukhambha Orientalia, Varanasi
91DV-01DhanurvedaDr. Devrat AcharyaSanskrit,Hindi1999VijayaKumar Govindram Hasanand, Delhi
92AB-01Aitraya BrahamanamDr. Sudhakar MalviyaSanskrit1996Tara Book Agency, Varanasi
93AB-02Aitraya BrahamanamDr. Sudhakar MalviyaSanskrit1983Tara Book Agency, Varanasi
94UP-01112 UpanisadsBoard of ScholarsSanskrit, English2004Parimal Publications, Delhi 7
95UP-02Ekadashopanishat Volume 2Satyavarat SidhantalankarSanskrit,HindiVijay Krishna Lakhan Pal, Dehradun
96UP-03The Brihadaranyaka UpanishadSwami SivanandaEnglish1985The Divine Life Society, Garhwal
97UP-04The Chandogya UpanisadSwami Satya Prakash SaraswatiEnglishThe International Dayananda Veda - Peetha, Delhi
98UP-05The Brihadaranyaka UpanishadSwami Satya Prakash SaraswatiEnglishThe International Dayananda Veda - Peetha, Delhi
99UP-06Gleanings from the UpanishadsM.P. PanditSanskrit, English1976Rajshree Printers, Madras
100UP-07Upnishad GyanBhashya - 2Dr. Rajendra PrasadSanskrit,HindiRajasthanVedictatav Shodhsansthan, Jaipur
101UP-08Kath UpanishadPd. Rajaram ShastriSanskrit,Hindi1976Vikas Art Paints, Delhi
102UP-09Taitiriyo UpanishadNarayan SwamiSanskrit,Hindi1974Saravadeshik Arya Pratinidhi Sabhi, Delhi
103UP-10Isho UpanishadSwami Jagdishvaranand SaraswatiSanskrit,Hindi2004Govindram Hasanand, Delhi
104UP-11Isho UpanishadSwami Jagdishvaranand SaraswatiSanskrit,Hindi2004Govindram Hasanand, Delhi
105UP-12TapoBhumiSanskrit,Hindi
106UP-13TapoBhumiSanskrit,Hindi
107UP-14Upnishadon ki KathaenDr. Bhavanilal BhartiyaHindi2004Vijaykumar Govindram Hasanand, Delhi
108UP-15Upnishad kathaChiranji Lal VanprasthiHindi2001Satya Dharma Prakashan Jaipur
109DS-01Yog DarshanamAcharya Udayveer ShastriSanskrit,Hindi2000Govindram Hasanand, Delhi
110DS-02Shankhya DarshanamAcharya Udayveer ShastriSanskrit,Hindi2003Govindram Hasanand, Delhi
111DS-03Nyaydarshanam VidyodaybhashyamAcharya Udayveer ShastriSanskrit,Hindi2003Govindram Hasanand, Delhi
112DS-04NyaydarshanGuruduttaSanskrit,Hindi1980Vikas Art Printers, Delhi
113DS-05Vaisheshik DarshanamAcharya Udayveer ShastriSanskrit,Hindi2006Govindram Hasanand, Delhi
114DS-06Vaisheshik DarshanamAcharya Udayveer ShastriSanskrit,Hindi2001Govindram Hasanand, Delhi
115DS-07BharamasutraAcharya Udayveer ShastriSanskrit,Hindi2008Govindram Hasanand, Delhi
116DS-08Mimansa DarshanamAcharya Udayveer ShastriSanskrit,Hindi2008Govindram Hasanand, Delhi
117MS-01Vishudh ManusmritiProf Surendra KumarSanskrit,Hindi1996Arsh Sahitya Prachar Trust, Delhi 6
118MS-02Vishudha Manusmriti GujratiPro.Surendra kumarHindi2003Darshan Yog, Rojad
119RM-01Shrimadvalmikiy Ramayan - 1Maharshi ValmikiSanskrit, Hindi1960Gita Press, Gorakhpur
120RM-02Shrimadvalmikiy Ramayan - 2Maharshi ValmikiSanskrit, Hindi1960Gita Press, Gorakhpur
121RM-03Ramayana - 1Dr. Swamy SatyamEnglish1998Vedic Satya Sushma Trust, Bangalore-78
122MB-01MahabharatSwami Jagdishvaranand SaraswatiSanskrit, Hindi2011Govindram Hasanand, Delhi
123MB-02MahabharatamSwami Jagdishvaranand SaraswatiSanskrit,Hindi1984Govindram Hasanand, Delhi
124MB-03Mahabharat - 1Maharshi Ved VyasSanskrit, Hindi1988Gita Press, Gorakhpur
125MB-04Mahabharat - 2Maharshi Ved VyasSanskrit, Hindi1988Gita Press, Gorakhpur
126MB-05Mahabharat - 3Maharshi Ved VyasSanskrit, Hindi1988Gita Press, Gorakhpur
127MB-06Mahabharat - 4Maharshi Ved VyasSanskrit, Hindi1988Gita Press, Gorakhpur
128MB-07Mahabharat - 5Maharshi Ved VyasSanskrit, Hindi1988Gita Press, Gorakhpur
129MB-08Mahabharat - 6Maharshi Ved VyasSanskrit, Hindi1989Gita Press, Gorakhpur
130GT-01Shrimadh Bhagvat GitaPd. Damodar SatvalekarSanskrit,Hindi1961Vasant Shripad Satvalekar
131GT-02Shrimadbhagvat GitaShripad Damodaar SaatvalekarHindi1961Vasant Shripad Satvalekar
132GT-03Shrimadbhagvat Gita Rahasy athva KaramyogshastraBal Gangadhar TilakHindi1955Jayant Shridhar Tilak, Pune
133GT-04Shrimadbhagvat GitaSwami SamarpanandHindi1988Arya Samaj, Meerut City
134GT-05Shrimadbhagvat GitaSatyapal VidyalnkarSanskrit, Hindi2003Govindram Hasanand, Delhi
135GT-06Shrimadbhagvat GitaSatyapal VidyalnkarSanskrit,Hindi2003Vijaykumar Govindram Hasanand, Delhi
136GT-07Shrimadbhagvat GitaSatyapal VidyalnkarSanskrit,Hindi2003Vijaykumar Govindram Hasanand, Delhi
137GT-08Bhagvatgita YatharoopSwami Prabhu PadHindiBhakti Vedanth Book Trust
138GT-09The Holy GitaSwami ChinmayanandaEnglishShri Ram Batra
139GT-10Shrimadbhagvat GitaGuruduttHindiShashvat Sanskriti Parishad New Delhi
140GT-11Shrimadbhagvat GitaSanskrit,Hindi1968Gita Press, Gorakhpur
141MD-01Rigvedadi Bhashya BhumikaMaharishi Dayanand SarasvatiHindi1967Sh. Ramlal Kapur Trust, Amritsar
142MD-02Satyarth PrakashMaharishi Dayanand SarasvatiHindi2002Sarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha, New Delhi
143MD-03Satyarth PrakashMaharishi Dayanand SarasvatiHindi2003Arsh Sahitya Prachar Trust, Delhi-6
144MD-04Satyarth PrakashMaharishi Dayanand SarasvatiHindi1989Arsh Sahitya Prachar Trust, Delhi-6
145MD-05Satyarth PrakashMaharishi Dayanand SarasvatiHindi1983Vaidic Pustkalaya, Ajmer
146MD-06Satyarth PrakashMaharshi Dayanand SarasvatiSanskrit, Hindi2012Govindram Hasanand, Delhi
147MD-07Satyarth PrakashSudhanand BhartiTamil1994Radhika Mangharam Trust, Chennai
148MD-08The light of truthMaharishi Dayanand SarasvatiEnglish2000Vijayakumar Govindram Hasanand, Delhi-6
149MD-09Maharishi Dayanand CharitBabu Devendranath MukhopadhyayaHindi2012Vijayakumar Govindram Hasanand, Delhi-6
150MD-10Maharishi Dayanand CharitBabu Devendranath MukhopadhyayaHindi2006Vijayakumar Govindram Hasanand, Delhi-6
151MD-11Maharishi Dayanand CharitBabu Devendranath MukhopadhyayaHindi2001Vijayakumar Govindram Hasanand, Delhi-6
152MD-12Shrimad Dayanand PrakashSwami SatyanandHindi1963Satya Prakashan, Mathura
153MD-13ShriMadDayanand Granth SangrahMaharishi Dayanand SarasvatiHindiVijayakumar Govindram Hasanand, Delhi-6
154MD-14ShriMadDayanand PrakashSwami SatyanandHindi1961Vijayakumar Govindram Hasanand, Delhi-6
155MD-15Rishi Dayanand Patr aur Vijnyapan-1Pt. Bagavaddatta B.A.Hindi1980Sh. Ramlal Kapur Trust, Sonipat
156MD-16Rishi Dayanand Patr aur Vijnyapan-2Pt. Bagavaddatta B.A.Hindi1981Sh. Ramlal Kapur Trust, Sonipat
157MD-17AryabhivinayaMaharshi Dayanand SarasvatiEnglish2004Vijaykumar Govindram Hasanand, Delhi
158MD-18AryabhivinayaMaharshi Dayanand SarasvatiEnglish1996Sarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha
159MD-19Light of TruthGanga Prasad UpadhyayEnglish1981Dr. RatnaKumari Svadhyaya Sansthan
160MD-20Satyatha PrakashaProf. Umakant UpadhyayaEnglish2002The International Dayananda Veda - Peetha, Delhi
161MD-21Sanshipt Satyarth PrakashSwami Dayanand SaraswatiHindi2006Ghudmal Prahalad Kumar Arya, Rajasthan
162MD-22Satyarth PrakashMaharshi Dayanand SarasvatiKannad1994Arya Samaj ( Central ) Madras
163MD-23TapobhumiHindi1963Satya Prakashan, Mathura
164MD-24Dayanand CharitraDevendra Nath MukhopadhyayHindi2000Govindram Hasanand, Delhi
165MD-25GokarunaNidhiMaharshi Dayanand SarasvatiEnglish1996Sarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha
166MD-26Yug Pravarthak - Maharshi DayanandSavita SethiHindi2007MR Sethi Charitable Trust, Chandigarh
167MD-27Satyarth PrakashSanskrit, Urdu
168MD-28Baal Satyarth PrakashSwmai Jagdishvaranand SaraswatiHindi2001Dayanand Sansthan, Delhi
169MD-29GokarunaNidhiMaharshi Dayanand SarasvatiEnglish1996Sarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha, Delhi
170MD-30An Introduction to the VedasMaharshi Dayanand SarasvatiEnglish1984Sarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha, Delhi
171MD-31Sanskar VidhiMaharshi Dayanand SarasvatiSanskrit,Hindi2004
172MD-32VishvDharmkosh Satyarth PrakashBhavani Lal BharatiHindi2002Govindram Hasanand, Delhi
173MD-33Guru Virjanand Dandi - Jeevan evam DarshanRam PrakashHindi2002Rajendra Vidyalankar, Kurukshetra
174MD-34Guru Virjanand Dandi - Jeevan evam DarshanRam PrakashHindi2002Rajendra Vidyalankar, Kurukshetra
175MD-35Life and Teachings of Swami DayanandVishwa PrakashEnglish1998Sarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha, Delhi
176MD-36Life and Teachings of Swami DayanandVishwa PrakashEnglish1998Sarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha, Delhi
177MD-37Rishi Dayanand SaraswatiDN VasudevaEnglish1990DAV College Managing Committee, Delhi
178MD-38Rishi Dayanand SaraswatiDN VasudevaEnglish1990DAV College Managing Committee, Delhi
179MD-39Dayanand ChitrawaliRamgopal VidyalankarHindi1999Govindram Hasanand, Delhi
180MD-40S. Dayanand S. An Educational PhilosopherN.L. GuptaEnglish2005Anmol Publications Pvt. Ltd. New Delhi
181MD-41Kaaljayi SantDeepchandra NirmohiHindi2017Sarv Kalyan Dhramarth Trust
182MD-42Dayanad And His MissionSatya Prakash SaraswatiEnglish1983Propkarni Sabha, Ajmer
183MD-43A Short Life Story of Rishi DayanandDN VasudevaEnglish1998Pandit Rakesh Rani, Delhi
184MD-44Swami DayanandBK SinghEnglish1907National Youth Trust
185MD-45Swami Dayanand's Contribution to Hindu SolidarityGanga Prasad UpadhyayEnglish2009Saraswati Prakashan, Dehradun
186MD-46Dayanand - His Life and WorkSuraj BhanEnglish2004DAV College Managing Committee, Delhi
187MD-47Philosphy of DayanandDr. Ved Prakash GuptEnglishSat Prakashan Sansthan, Meerut
188MD-48S. Dayanand S. Through Non-AryaJ.S. Yadav & othersEnglish1990D.A.V. Publications Foundation New Delhi
189MD-49Satyarth Prakash Nishkalank HaiRaghuveer VedalankarHindi2011Shrimad Dayanand Satyarth Prakash Nyaas, Udaipur
190MD-50Swami Dayanand SaraswatiAcharya Jagdeesh VidyarthiHindi1971Jan Gyaan Prakashan, Delhi
191MD-51Vyavahar Bhanu PrashanotriKanchan AryaSanskrit, Hindi2011Arya Prakashan, Delhi-6
192MD-52Rishi GaathaVimalchandra VimleshHindi1976Chetna Prakashan, Delhi
193MD-53Sadaachar ShikshaSatyaram AryaHindi2012Bhartiya Hindu Shudhi Sabha, Delhi
194MD-54Sanskaar VidhiSanskrit,HindiMudrak Prince Offset Printers
195MD-55Updesh ManjariMaharshi Dayanand SarasvatiHindi1998Arsh Sahitya Prachar Trust, Delhi-6
196MD-56Dayanand Prashanotar Savand NidhiSatyanand Ved VaagishSanskrit,Hindi2002Speedo Graphics, Delhi
197MD-57ShriMadDayanand PrakashSwami SatyanandHindi1961Vijayakumar Govindram Hasanand, Delhi-6
198MD-58Satyarth PrakashUrdu
199MD-59Maharshi Dayanand SaraswatiKannad1994Arya Samaj, Bangalore
200MD-60Rigvedvadi Bhashya BhumikaMaharshi Dayanand Sarasvati2002
201MD-61Maharshi Dayanand aur MaharashtraDr. kushaldev ShastriHindi2012Sh. Ghudmal Prahladkumar Arya Dharmarth Nyas Hindaun city
202MD-62Aadi Shankar Evam Swami DayanandKali Charan Arya UpdeshakHindiPt. Munalal Mishra
203MD-63Hindutv Ke Rakshak - Maharshi DayanandGanga Prasad UpadhyayHindi2008Saraswati Prakashan, Dehradun
204MD-64Hindutv Ke Rakshak - Maharshi DayanandGangaprasad UpadhyayHindi2008Saraswati Prakashan, Dehradun
205MD-65Maharshi Dayanand Ki DenSwami SamarpanandSanskrit,English, Hindi1975Arya Samaj, Kolkata
206MD-66Dayanand and Arya SamajRoman RolandEnglish2006Sarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha, Delhi
207MD-67Adarsh Sudharak DayanandDevendra Nath MukhopadhyayHindi2001Govindram Hasanand, Delhi
208MD-68Pyaara RishiMahatma Anand SwamiHindi1977Surendra Kumar Kapoor, Sonipat
209MP-01Darshanand Grath SangrahHindi1997Vijaykumar Govindram Hasanand, Delhi
210MP-02Swami Shradhanad - Ek Vilakshan VyaktitatvaVinod Chandra VidyalankarSanskrit, Hindi2005Gudmal Prahalad Kumar Trust
211MP-03Swami Shradhanand Ke LekhVishnu Dutt RakeshHindi1998Shri Swami Shradhanand Anusandhan Prakashan Kendra, Haridwara
212MP-04Darshanand Grath SangrahParmesh SharmaHindi1998Rajpal Singh Shastri, Delhi
213MP-05Swami Shradhanand Granth SangrahHindi
214MP-06DiptihSwami Vidyanand SarasvatiSanskrit,Hindi1994Vijaykumar Govindram Hasanand, Delhi
215MP-07Mahapurushon Ke JeevanPandit Dev Prakash JiHindi1965Jagat Ram, Amritsar
216MP-08Mahapurushon Ke JeevanDev PrakashHindiJagat Ram, Amritsar
217VV-03Vedalok 1Swami Vidyanand VidehSanskrit,Hindi1999Ved Sansthan, Delhi
218VV-04Vedalok 2Swami Vidyanand VidehSanskrit,Hindi1985Ved Sansthan, Ajmer
219VV-05Vedalok 2Swami Vidyanand VidehSanskrit,Hindi1985Ved Sansthan, Ajmer
220VV-06Vedalok 2Swami Vidyanand VidehSanskrit,Hindi2004Ved Sansthan, Delhi
221VV-07Vedvyakhya Granth 1Swami Vidyanand VidehSanskrit,HindiVed Sansthan, Ajmer
222VV-08Vedvyakhya Granth 7Swami Vidyanand VidehSanskrit,Hindi1974Ved Sansthan, Ajmer
223VV-09Vedvyakhya Granth 14Swami Vidyanand VidehSanskrit,Hindi1973Ved Sansthan, Ajmer
224VV-10Vedvyakhya Granth 10Swami Vidyanand VidehSanskrit,Hindi1960Ved Sansthan, Ajmer
225VV-11Vedvyakhya Granth 18Swami Vidyanand VidehSanskrit,Hindi1977Ved Sansthan, Ajmer
226VV-12Vedvyakhya Granth V 11Swami Vidyanand VidehSanskrit,Hindi1992Ved Sansthan, Delhi
227VV-13SadhnaSwami Vidyanand VidehHindi1983Ved Sansthan, Ajmer
228VV-14Videh GaathaSwami Vidyanand VidehHindi1980Ved Sansthan, Ajmer
229VV-15Ved SavitaSwami Vidyanand VidehSanskrit, Hindi1987Ved Sansthan, Ajmer
230VV-16Ved SavitaSwami Vidyanand VidehSanskrit, Hindi1978Ved Sansthan, Ajmer
231VV-17Ved SavitaSwami Vidyanand VidehHindi1983Ved Sansthan, Ajmer
232VV-18Hindu Jaati Ke Astitva Ki RakshaSwami Vidyanand VidehHindi1981Ved Sansthan, Ajmer
233VV-19Hindu Jaati Ke Astitva Ki RakshaSwami Vidyanand VidehHindi1981Ved Sansthan, Ajmer
234VV-20Grahasth VigyaanSwami Vidyanand VidehSanskrit, Hindi1975Ved Sansthan, Ajmer
235VV-21Kalp Purush DayanandSwami Vidyanand VidehHindi1986Ved Sansthan, Delhi
236GD-01Vikram Aditya Sah Sank MeghvahanGuruduttHindi1988Bharti Sahitya Sadan, New Delhi
237GD-02Ek aur Anek ManavGuruduttHindi1989Bharti Sahitya Sadan, New Delhi
238GD-03Paritaranaya SadhunaamGuruduttHindi1988Bharti Sahitya Sadan, New Delhi
239GD-04Swarajya DaanGuruduttHindi1990Bharti Sahitya Sadan, New Delhi
240GD-05KumarsambhavaGuruduttHindi1991Bharti Sahitya Sadan, New Delhi
241GD-06Ganga ki DharaGuruduttHindi1993Bharti Sahitya Sadan, New Delhi
242GD-07Hakikat RoyGuruduttHindi1998Hindi Sahitya Sadan New Delhi
243GD-08Hindutva ki YatraGuruduttHindi1992Shashvat Sanskriti Parishad New Delhi
244GD-09Gagan ke ParGuruduttHindi1989Bharti Sahitya Sadan, New Delhi
245GD-10Sayans Aur VedGuruduttHindi1994Hindi Sahitya Sadan New Delhi
246GD-11Srishti RachnaGuruduttHindi1993Shashvat Sanskriti Parishad New Delhi
247GD-12ShyamaPrasad Mukharji Antim YatraGuruduttHindi1997Shashvat Sanskriti Parishad New Delhi
248GD-13Hindu RashtraGuruduttHindi1991Shashvat Sanskriti Parishad New Delhi
249GD-14Veer PoojaGuruduttHindi1999Hindi Sahitya Sadan New Delhi
250GD-15Vedon Me SomGuruduttHindi1993Shashvat Sanskriti Parishad New Delhi
251GD-16Vedon mein IndraGuruduttHindi1986Shashvat Sanskriti Parishad New Delhi
252GD-17Advaita MeemansaGuruduttHindi1996Shashvat Sanskriti Parishad New Delhi
253GD-18Bharatvarsh ka Sankshpta ItihasGuruduttHindi1991Bharti Sahitya Sadan, New Delhi
254GD-19Antariksh MeGuruduttHindi1982Bharti Sahitya Sadan, New Delhi
255GD-20Dharam tatha SamajvadGuruduttHindi1988Shashvat Sanskriti Parishad New Delhi
256GD-21PurvagrahaGuruduttHindiMakaranda Prakashan New Delhi
257GD-22Sva Astittva ki RakshaGuruduttHindi1990Shashvat Sanskriti Parishad New Delhi
258GD-23Sva-Astittva ki RakshaGuruduttHindi1994Shashvat Sanskriti Parishad New Delhi
259GD-24ShyamaPrasad Mukharji Antim YatraGuruduttHindi1997Shashvat Sanskriti Parishad New Delhi
260GD-25Vedon me IndraGuruduttHindi1996Hindi Sahitya Sadan New Delhi
261GD-26Advaita MeemansaGuruduttHindi1996Shashvat Sanskriti Parishad New Delhi
262GD-27Swadhinta Ke Path Par PathikGuruduttHindi1989Bharti Sahitya Sadan, New Delhi
263GD-28Vigyaan aur VigyaanGuruduttHindi1972Shashvat Sanskriti Parishad New Delhi
264GD-29Hamari Sanskritik DaroharGuruduttSanskrit,Hindi1995Hindi Sahitya Sadan New Delhi
265GD-30Vedon Me IndraGuruduttHindi1996Hindi Sahitya Sadan New Delhi
266VY-01Bhardwaj Rishika DarshanPd. Damodar SatvalekarSanskrit,Hindi1960Vasant Shripad Satvalekar
267VY-02Vashishth Rishika DarshanPd. Damodar SatvalekarSanskrit,Hindi1952Vasant Shripad Satvalekar
268VY-03Atharva Veda - Baraham VidhyaPd. Damodar SatvalekarSanskrit,Hindi1962Vasant Shripad Satvalekar
269VY-04Atharva Veda - Baraham VidhyaPd. Damodar SatvalekarSanskrit,Hindi1962Vasant Shripad Satvalekar
270VY-05Atharva Veda - Matribhumi aur Swarajay ShasanPd. Damodar SatvalekarSanskrit,HindiVasant Shripad Satvalekar
271VY-06Atharva Veda - GrahasthashramPd. Damodar SatvalekarSanskrit,HindiVasant Shripad Satvalekar
272VY-07Atharva Veda - GrahasthashramPd. Damodar SatvalekarSanskrit,HindiVasant Shripad Satvalekar
273VY-08Atharva Veda - Dirgh Jeevan aur ArogyaPd. Damodar SatvalekarSanskrit,HindiVasant Shripad Satvalekar
274VY-09Atharva Veda - Dirgh Jeevan aur ArogyaPd. Damodar SatvalekarSanskrit,HindiVasant Shripad Satvalekar
275VY-10Atharva Veda - MedhaJanan -5Pd. Damodar SatvalekarSanskrit,Hindi1965Vasant Shripad Satvalekar
276VY-11Atharva Veda - MedhaJanan -5Pd. Damodar SatvalekarSanskrit,Hindi1965Vasant Shripad Satvalekar
277VY-12Rigved Mandal ManisutraPandit Budhdev VidyalankarSanskrit,Hindi1964Samarpan Shodh Sansthan
278VY-13Brihad VimanshastraSwami Bhram Muni ParivarjakSanskrit,Hindi1959Sarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha
279VY-14Atharv Ved SamhitaPandit Jaydev SharmaSanskrit, HindiArya Sahitya Mandal, Ajmer
280BB-011857 Ke KranteeveerBhavani Lal BharatiHindi2007Saraswati Sahitya Sanstha, New Delhi
281BB-02Arya Lekhak KoshBhavani Lal BharatiHindi1991Dayanand Adhyan Sansthan
282BB-03Arya Samaj k Bees BalidaniBhavani Lal BharatiHindi2001Govindram Hasanand, Delhi
283BB-04Arya Samaj k Bees BalidaniBhavani Lal BharatiHindi2001Govindram Hasanand, Delhi
284BB-05Arya Samaj ke Bees BalidaniBhavani Lal BharatiHindi2001Govindram Hasanand, Delhi
285BB-06Arya SamajBhavani Lal BharatiHindi2001Govindram Hasanand, Delhi
286BB-07Atharvvedeeya Adhyatm ShatakBhavani Lal BharatiHindi2000Vijaykumar Govindram Hasanand, Delhi
287BB-08Yajurved Adhyatm ShatakBhavani Lal BharatiSanskrit, Hindi1999Govindram Hasanand, Delhi
288BB-09Yogiraj Mahatma KaaluraamjiBhavani Lal BharatiSanskrit, Hindi1988Arya Samaj, Jhunjhunu
289BB-10Yogiraj Mahatma KaaluraamjiBhavani Lal BharatiSanskrit, Hindi1988Arya Samaj, Jhunjhunu
290BB-11Maine Rishi Dayanand Ko DekhaBhavani Lal BharatiHindi2003Vijaykumar Govindram Hasanand, Delhi
291BB-12Maine Rishi Dayanand Ko DekhaBhavani Lal BharatiHindi2003Govindram Hasanand, Delhi
292BB-13Maharshi Dayanand Saraswati Ki Atma KathaBhawani Lal BhartiyaHindi2004Govindram Hasanand, Delhi
293BB-14Maharshi Dayanand Saraswati Ki Atma KathaBhawani Lal BhartiyaHindi2004Govindram Hasanand, Delhi
294BB-15S. Dayanand S. Life &TeachingsProf. Bhawanilal BhartiyaEnglish2006Vijaykumar Govindram Hasanand, Delhi
295BB-16Rishi Dayanand Ke Chaar Laghu Jeevan CharitraBhawani Lal BhartiyaHindi1999Govindram Hasanand, Delhi
296BB-17Swami Dayanand aur Swami Vivekanand ek Tulnatmak AdhyanBhavani Lal BharatiHindi2005Param Mitra Manav Nirman Sansathan, Rohtak
297BB-18Swami Dayanand Saraswati Ke PatraBhavani Lal BharatiHindi2002Dyanand Adhyan Sansathan, Jodhpur
298BB-19Rishi Dayanand KirtigaanBhawani Lal BhartiyaHindi1966Govindram Hasanand, Delhi
299BB-20Tributes to The Renaissance RishiBhavani Lal BharatiEnglish2006Indian Foundation for Vedic Science Delhi
300BB-21Ateet Ka PunravlokanBhavani Lal BharatiHindi2004Dyanand Adhyan Sansathan, Jodhpur
301BB-22Rishi Dayanand Ka Kranteekari ChintanBhavani Lal BharatiHindi2007Saraswati Sahitya Sanstha, New Delhi
302BB-23Nari Jagaran - Arya Samaj ki BhumikaBhavani Lal BharatiHindi2003Govindram Hasanand, Delhi
303BB-24Shri Krishna KathaBhavani Lal BharatiHindi2000Govindram Hasanand, Delhi
304VP-01Vedic Vigyan aur Bhartiya SanskritiPandit Giridhar Sharma ChaturvediSanskrit,Hindi2000Bihar Rashtrabhasha Parishadh
305VP-02Vedic Vigyan aur Bhartiya SanskritiPandit Giridhar Sharma ChaturvediSanskrit,Hindi2000Bihar Rashtrabhasha Parishadh
306VP-03Anthology of Vedic HymnsSvami Bhumanand SaraswatiSanskrit,English1984Savatri Devi, Bagadiya Trust, Kolkata
307VP-04Vedic PushpanjaliRam Prasad VedalankarSanskrit,HindiRadha Press, Delhi
308VP-05Shruti SaurabhPandit ShivKumar ShastriSanskrit,Hindi2006Govindram Hasanand, Delhi
309VP-06Ved-Swadhyaya-PradipikaMahatma Gopal Swami SarasvatiHindi2002Aaditya Prakashan Delhi
310VP-07Vedic MadhuvrishtiRamnath VedalankarSanskrit,Hindi191Govindram Hasanand, Delhi
311VP-08The Essence of the VedasDr. K.D. DivediEnglish1990Vishva Bharti Research Institute
312VP-09Wisdom of the VedasStyakam VidyalankarEnglish2004D.A.V. College Managing Committee New Delhi
313VP-10Vedic thoughtsB. Chitranjan SawantEnglish2003Vijaykumar Govindram Hasanand, Delhi
314VP-11Vedaath VimarshBrahmanand SharmaSanskrit, Hindi1988Gajanand Arya, Ajmer
315VP-12Atharv Ved ParisheelanDr. Somdev ShastriSanskrit,Hindi2012Vikas Graphics, Mumbai
316VP-13Vyvharic PadkoshS VenkateshSanskrit, Kannad2008S Venkatesh, Bangalore
317VP-14Pracheen Rajniti DarshanSwami Vedrakshanand SaraswatiSanskrit, Hindi2007Swami Ved Rakshanand - Aarsh Gurukul Kalwa
318VP-15Vedartha PrateetiSwami Dhruv Dev ParivajakSanskrit,Hindi2017Darshan Yog, Rojad
319VP-16Ved PrakashRoopchandra DeepakHindi2000Vishva Ved Parishad
320VP-17Vedic Dharam Ka SwaroopRaam VichaarHindi1997Vijaykumar Govindram Hasanand, Delhi
321VP-18Vedic Dharam Ka SwaroopRaam VichaarHindi1997Vijaykumar Govindram Hasanand, Delhi
322VP-19Ved DarshanKaram Narain KapurSanskrit,English1997Sarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha
323VP-20Science in the VedasAcharya V. N. ShastriEnglish1970Sarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha
324VP-21Science in the VedasAcharya V. N. ShastriEnglish1970Sarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha
325VP-22Science in the VedasAcharya V. N. ShastriEnglish1970Sarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha
326VP-23Vedas and UsHarish ChandraEnglish2006Dayanand Institute of Vedic Studies, Hyderabad
327VP-24Researches into Vedic & Linguistic StudiesRavi Prakash AryaEnglish1991Grantha Bharati Prakashan Delhi
328VP-25Sublimity of the VedasKaram Narain KapurEnglish1994Sarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha
329VP-26Sublimity of the VedasKaram Narain KapurEnglish1994Sarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha, Delhi
330VP-27Sublimity of the VedasKaram Narain KapurEnglish1994Sarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha, Delhi
331VP-28All Abuot Vedic DharmaVishwa NathEnglish2006D.A.V. College Managing Committee New Delhi
332VP-29Glimpses of the Atharva VedaPriyavrata DasEnglish2015Vedic Anusandhan Pratishthan, Odissa
333VP-30Glimpses of the Sam VedaPriyavrata DasEnglish2015Vedic Anusandhan Pratishthan, Odissa
334VP-31Glimpses of the Yajur VedaPriyavrata DasEnglish2015Vedic Anusandhan Pratishthan, Odissa
335VP-32Glimpses of the Rig VedaPriyavrata DasEnglish2014Vedic Anusandhan Pratishthan, Odissa
336VP-33Vedic BeliefsPriyavrata DasEnglish2016Vedic Anusandhan Pratishthan, Odissa
337VP-34Vedic Grihashram VidhiVikram KumarSanskrit1992Ved Vrat Shastri, Rohtak
338VP-35Vedic Arthshastra ParichayBhartendra NathHindi1974Dayanand Sansthan, Delhi
339VP-36Vedic GanditBharati Krishna TeerthHindi2002Motilal Banarasidas
340VP-37Atharv Ved BhashyamVishvanaath VidyalankaarSanskrit, Hindi1975Chaudhary Pratap Singh
341VP-38A Vedic Reader for StudentsArthur A. MacDonellEnglish1972Oxford University Press, London
342VP-39VedamritSwami Vedanand TeerthSanskrit,HindiJan Gyan Prakashan Delhi
343VP-40Sukhi GrahasthDr. Kapil Dev DiwediHindi1983Vishwa Bharati Anusandhan Parishadh, Bhadohi
344VP-41Vedon Mein NaariKapil Dev DwivediSanskrit,Hindi2005Vishwa Bharati Anusandhan Parishadh, Bhadohi
345VP-42Sukhi ParivaarDr. Kapil Dev DiwediHindi1983Vishwa Bharati Anusandhan Parishadh, Bhadohi
346VP-43Ved Kya? Ved Kyun? Ved Kab tak?GyanChandraHindi2000Shri Arvind Chetna Samaj, Delhi
347VP-45Ved PrakashBihari Lal ShastriHindi1973Govindram Hasanand, Delhi
348VP-46Niruktkaar aur Ved mein ItihaasPt. Brahmdatta JijnyasuHindiRamlal Kapur Trust, Sonipat
349VP-47Ved Ke AakhyanRam Gopal ShastriHindi1972Omprakash Suneja
350VP-48Vedadhyan Kaise KareinAbhay DevSanskrit, Hindi1987Ved Sansthan, Delhi
351VP-49Vedadhyan Kaise KareinAbhay DevSanskrit, Hindi1987Ved Sansthan, Delhi
352VP-50Ved mein Ygaya Ka SwaroopDr. SunitiSanskrit, Hindi1979Shashikant Arya
353VP-51Ved Men Yajnya ka SwaroopDr. SunitiHindi1979Krantidoot Prakashan Hdr.
354VP-52Vaidic Vrishti VijnyanPt. Veersen VedshramiHindiVed Sadan Indaur
355VP-53Vedic Rashtra RichaeinKrishna Valabh PalivaalSanskrit,Hindi1995Vijaykumar Govindram Hasanand, Delhi
356VP-54Vigyanic Vedic ChintanPratap SinghSanskrit,Hindi1984Arya Kumar Sabha Delhi-9
357VP-55Richayon Ki Chaya MeinRamnivas VidyarthiSanskrit,Hindi1971Jyotish Prakash Press, Varansi
358VP-56Ved Aur Mans VidhanPradhyapak JaydevHindi1968Vaidic Sansthan Bijnaur
359VP-57Divya GyanSwami Vidyanand SarasvatiSanskrit, Hindi1998Govindram Hasanand, Delhi
360VP-58Aryavarta Original habitat of AryansSwami Vidyananda SaraswatiEnglish1996Vijaykumar Govindram Hasanand, Delhi
361VP-59The Riddle of life and deathSwami Vidyananda SaraswatiEnglish1993Ramlal Kapur Trust, Sonipat
362VP-60The Riddle of life and deathSwami Vidyananda SaraswatiEnglish1993Ramlal Kapur Trust, Sonipat
363VP-61Dharm ka SarP. Ganga Prasad UpadhyayHindiDayanand Sansthan, Delhi
364VP-62Ved Aur Manav KalyanP. Ganga Prasad UpadhyayHindi1981Dr. Ratn kumari Svadhyay Sansthan, Prayagraj-2
365VP-63Vedic Dharam Aur SamaajPandit Ganga Prasad UpadhyaySanskrit, Hindi1981Ratana Kumai Swadhayay Sansathan, Illahabad
366VP-64Man & His ReligionSwami Satya Prakash SaraswatiEnglish1983Dr. Ratan Kumari Swadhyaya Sansthan Allahabad
367VP-66Exposition of Vedic ThoughtProf. Satyavrata SiddhantalankarEnglish1980Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.
368VP-67Svadhyay SandeepSwami Vedanand TeerthSanskrit,Hindi2000Govindram Hasanand, Delhi
369VP-68Svadhyaya SangrahSwami Vedanand TeerthHindi1969Govindram Hasanand, Delhi
370VP-69Som SarovarChamupatiHindiDayanand Sansthan, Delhi
371VP-70Vedic Vinay -2Abhay VidyalankarSanskrit,Hindi1989Gurukul Kangdi
372VP-71Aryan ManifestoMadan Mohan VidyasagarHindi1999Madan Mohan Vidyasagar
373VP-72Arya Mandavya DarpanIshwardat VidyalankarSanskrit,Hindi2000Vijaykumar Govindram Hasanand, Delhi
374VP-73Vedic SanskritiSatyavarat SidhantalankarSanskrit,HindiVijay Krishan Lakhan Pal, Dehradun
375VP-75Divya RashmiSanskrit,HindiExcel Distributors
376VP-76Vedadhyan ke SopaanBhavani Lal BharatiHindi1974Arya Kumar Sabha Delhi-9
377VP-77Yajurved ManjariMaharshi Dayanand SarasvatiSanskrit,HindiSahitya Mandal, Delhi
378SY-01Sandhya se SamadhiSwami Vedanand SaraswatiSanskrit,HindiShri Ram Hukam Trust
379SY-02Vedokt karamkaand DarpanGopal Swami SaraswatiSanskrit2002Aditya Prakashan
380SY-03Geet SaurabhLalman Arya JiHindi1996Vichar Prakashan kolkata
381SY-04Yagyik Aachaar SamhitaVeersen VedshramiSanskrit, Hindi2003Govindram Hasanand, Delhi
382SY-05Arya ParvpadhtiBhavani PrasadHindi2005Radha Press, Delhi
383SY-06Adarsh Nitya Karam VidhiSwami Jagdishvaranand SaraswatiSanskrit, Hindi2005Gudmal Prahalad Kumar Trust
384SY-07Yajnaya MeemansaAcharya Ramnath VedalankarHindi2000Sanskar Prakashan Delhi-6
385SY-08YajasvaVedkumar VedalankarHindi2004Prerna Parmarth Pratishthan, Delhi
386SY-09Upanyan, Vedarambh aur Samavartan SanskaarBhimashankar SakhreSanskrit, Hindi2010Surbharti Prakashan, Lattur
387SY-10Yajnyik Achar SamhitaPt. Veersen VedshramiHindi2003Govindram Hasanand, Delhi
388SY-11Sandhya-AgnihotraDr. Dilip VedalankarHindi-English
389SY-12Dainik PanchmahayagyavidhiBhimashankar SakhreHindi2008Gyankumar Arya
390SY-13Dainik PanchmahayagyavidhiBheema Shankar SakhreSanskrit, Hindi2008Gyan Kumar Arya, Lattur
391SY-14Vedic Samdhya &AgnihotraDr. K.D. DivediEnglishPt. Megh Shyam Vedalankar
392SY-15SandhyaYog PrakashBhagvan Singh KapoorHindi2005Bhagvan Singh Kapoor, Nasik
393SY-16SandhyaYog PrakashBhagvan Singh KapoorHindi2005Bhagvan Singh Kapoor, Nasik
394SY-17SandhyaYog PrakashBhagvan Singh KapoorHindi2005Bhagvan Singh Kapoor, Nasik
395SY-18SandhyaLokSwami Vedanand TeerthSanskrit,Hindi2000Vigyana Nand Saraswati
396SY-19SandhyalokSwami Vedanand TeerthSanskrit, HindiVirjanand Vedic Sansthan, Ghaziabad
397SY-20Yagyamay JeevanAcharya PrembhikshuSanskrit,HindiSatya Prakashan, Mathura
398SY-21Yagya RahasyaPrabhu Ashrit MaharajHindi1971Vedic Bhakti Sadhan Ashram, Rohtak
399SY-22Gayatri RahasyaMahatma Prabhu AashritHindi1982Vedic Bhakti Sadhan Ashram, Rohtak
400SY-23Gayatri RahasyaMahatma Prabhu AashritSanskrit, Hindi1982Vedic Bhakti Sadhan Ashram, Rohtak
401SY-24Sapt SarovarMahatma Prabhu PrakshitHindiMahatma Prabhu Prakshit Dharamaarth Trust
402SY-25Agnihotra SarvasvaDeekshanand SarasvatiHindi1996Samarpan Shodh Sansthan
403SY-26Nam SarvasvaDeekshanand SarasvatiHindi2001Samarpan Shodh Sansthan
404SY-27Upanayana SarvasvaDeekshanand SarasvatiHindi1997Samarpan Shodh Sansthan
405SY-28Uphar SarvasvaDeekshanand SarasvatiHindiSamarpan Shodh Sansthan
406SY-29Jeevema Shardah ShatanHarisharan SiddhantalankarHindi2002Govindram Hasanand, Delhi
407SY-30Procedure of Daily vVedic RitesAcharya Vaidyanath ShastriEnglishPt. Megh Shyam Vedalankar
408SY-31Satsang SarovarVed BhushanSanskrit, Hindi1982Shashikant Arya
409SY-32Vedic SamdhyaSwami Sat Prakash SaraswatiEnglish1983Ratana Kumai Swadhayay Sansathan, Illahabad
410SY-33Sandhya Vinay Ya Puja ke PushpNityanand PatelSanskrit, Hindi1988Govindram Hasanand, Delhi
411SY-34Swadhyaya DarpanAcharya Br. NandkishorHindi2002Govindram Hasanand, Delhi
412SY-35Sandhya Vinay Ya Puja ke PushpNityanand PatelSanskrit, Hindi1969Govindram Hasanand, Delhi
413SY-36Sandhya Ashtang YogSwami Aatmanand SaraswatiHindiGovindram Hasanand, Delhi
414SY-37Sandhya Ashtang YogSwami Aatmanand SaraswatiHindiGovindram Hasanand, Delhi
415SY-38Sandhya JyotiSuniti Devi SharmaSanskrit,Hindi1986SD Sharma and Company, Kolkata
416SY-39Sandhya JyotiSuniti Devi SharmaSanskrit,Hindi1986SD Sharma and Company, Kolkata
417SY-40Sandhya JyotiSuniti Devi SharmaHindi1986S.D.Sharma & Co. Kolkata
418AY-01Anashakti Yog Moksh Ki PagdandiBrahamchaari Jagannath PathikSanskrit,Hindi2006Ramlal Kapur Trust, Sonipat
419AY-02Yaugik BhaktiBrahmchari Jagannath PathikHindi2004Prerna Parmarth Pratishthan, Delhi
420AY-03Yaugik BhaktiBrahamchaari Jagannath PathikSanskrit,Hindi2004Prerna Pramath Pratishtha
421AY-04Omanand Yog SadhanaSwami OmanandHindi1983Swami Omanand Khandwa
422AY-05Dharti Ka SwaragOmprakash VedalankarHindi2000Sanskar Prakashan Delhi-6
423AY-06Dharti Ka SwaragOmprakash VedalankarSanskrit,Hindi2000Sanskar Prakashan Delhi-6
424AY-07Vedic Upasana VidhiBalveer AcharyaSanskrit,Hindi2007Radha Press, Delhi
425AY-08Patanjalis Yoga SutrasRama PrasadaEnglish2005Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.
426AY-09Omanand Yog SadhanaSwmi Omved SaraswatiSanskrit,HindiSwami Umanand Saraswati
427AY-10Aarsh YogpradipikaSwami Braham MuniHindi2004Satya Dharma Prakashan Rohtak
428AY-11Shiv Sankalp YagyaHindi1988Ram Swaroop Beili, Sahapura
429AY-12Yog - Ek Saral ParichayManohar Lala AryaSanskrit, Hindi2009Govindram Hasanand, Delhi
430AY-13Tattva JynanSwami Vivekanand ParivrajakHindi2014Darshan Yog Mahavidyalya, Rojad
431AY-14Jeevanopyogi SandeshSwami Vivekanand ParivrajakHindi2013Darshan Yog Mahavidyalya, Rojad
432AY-15Saral Yog Ke Ishwar SakshaatkaarSwmai Satyapati ParivarjakHindi2002Darshan Yog Mahavidyalya, Rojad
433AY-16Prarambhik ShikshaSwami ShantanandHindiSant Odhavram Vaidic Gurukul kuch, Gujrat
434AY-17Shanka SamadhaanSwami Vivekanand ParivrajakHindi2018Darshan Yog Mahavidyalya, Rojad
435AY-18Dayanand Ishwar BhaktiSwami Santanand SaraswatiSanskrit, Hindi2012Sant Audhavram Vedic Gurukul
436AY-19Shanka SamadhaanMadan RahejaSanskrit,Hindi2003Vijaykumar Govindram Hasanand, Delhi
437AY-20Darshnik NibandhJnyaneshvar AryaHindi2003Darshan Yog, Rojad
438AY-21Aatm NirikshanSwami Vivekanand ParivrajakHindi2018Darshan Yog Mahavidyalya, Rojad
439AY-22Saral Yog Ke Ishwar SakshaatkaarSwami Satyapati ParivrajakHindi2014Darshan Yog Mahavidyalya, Rojad
440AY-23Yog DarshanamAcharya Gyaneshvar AryaHindi2002Darshan Yog Mahavidyalya, Rojad
441AY-24Satyopdesh 2Swami Satyapati ParivrajakHindi2013Darshan Yog Mahavidyalya, Rojad
442AY-25Braham MedhaSwami Satyapati ParivrajakHindi2010Vanprasth Sadhak Ashram, Rojad, Gujrat
443AY-26Adhyatm SarovarSumeru Prasad DarshnacharyaHindi2003Darshan Yog Mahavidyalya, Rojad
444AY-27Yog DarshanamAcharya Gyaneshvar AryaHindi2010Vanprasth Sadhak Ashram, Rojad, Gujrat
445AY-28Samasya SamadhanAcharya Gyaneshvar AryaHindi2011Nirogdham Prakashan Indore
446AY-29Aryaon k Solah SanskarAcharya Gyaneshvar AryaHindi2003Darshan Yog Mahavidyalya, Rojad
447AY-30Apne Bhagya Nirmata AapSwami Vivekanand ParivrajakHindi2014Darshan Yog Mahavidyalya, Rojad
448AY-31Tanav MuktiSwami Vivekanand ParivrajakHindi2016Darshan Yog Mahavidyalya, Rojad
449AY-32Jijnyasa VimarshAcharya Somdev AryaHindi2016Vaidic Pustkalaya Ajmer
450AY-33Sahaj YogaasanBhagvan Singh KapoorHindiBhagvan Singh Kapoor, Nasik
451AY-34Dhyan Aur JeevanSwami ChinmayanandaHindi1955Smt. Sheela Puri New Delhi
452AY-35Dhyaan Yog PrakashSwami LaxmananandSanskrit, Hindi1975Ramlal Kapur Trust, Sonipat
453AY-36Dhyaan Yog PrakashSwami LaxmananandSanskrit, Hindi1975Ramlal Kapur Trust, Sonipat
454AY-37Aatm DarshanMahatma Narayan Swamiji MaharaajHindi1972Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha, Delhi
455AY-38Manogyaan Tatha Shiv SankalpSwami Aatmanand Ji MaharajHindi1972Vishambhar Vedic Pustakalya, Rohtak
456AY-39Veragya ShatakHari Das VedyaSanskrit, Hindi1976Hari Das and Company, Mathura
457AY-40Ishvar ShiddhiJnyaneshvar AryaHindi2003Darshan Yog, Rojad
458AY-41Ishvar SiddhiAcharya Gyaneshvar AryaHindi2009Darshan Yog Mahavidyalya, Rojad
459AY-42Para VidyaAcharya Gyaneshvar AryaHindi2012Vanprasth Sadhak Ashram, Rojad, Gujrat
460AY-43Panch Yagya PrakashikaPandit Somdut Vidyalankaar1965Govindram Hasanand, Delhi
461AY-44Swadhyaya SarvasvaDeekshanand SarasvatiHindi1994Samarpan Shodh Sansthan
462AY-45Ishvar stuti PrarthanopasanaPt. Harisharan SiddhantalankarHindi1999Govindram Hasanand, Delhi
463AY-46Satya ki KhojSatyavarat SidhantalankarHindi2004Govindram Hasanand, Delhi
464AY-47Satya ki KhojSatyavarat SidhantalankarHindi2004Govindram Hasanand, Delhi
465AY-48Manuprokt Aadhyatmik Updesh-SngrahSwami Vedanand TeerthHindi2001Govindram Hasanand, Delhi
466AY-49Manuprokt Aadhyatmik Updesh-SngrahSwami Vedanand TeerthHindi2001Govindram Hasanand, Delhi
467AY-50Manuprokt Aadhyatmik Updesh-SngrahSwami Vedanand TeerthHindi2001Govindram Hasanand, Delhi
468AY-51Manuprokt Aadhyatmik Updesh-SngrahSwami Vedanand TeerthHindi2001Govindram Hasanand, Delhi
469AY-52Brahmcharya SandeshSatyavarat SidhantalankarHindi2005Govindram Hasanand, Delhi
470AS-01Kranti Aur Shanti k Aath Divya SutraPt. Roopchandra DeepakHindi2000Vishva Ved Parishad
471AS-02Beliefs of Arya SamajMahendra AryaEnglish2012Vichar Prakashan, Mumbai
472AS-03Amrit Ki BundeinMahendra AryaHindiVichar Prakashan, Mumbai
473AS-04Know Your Religion - 2Dr. Swamy SatyamEnglishVedic Satya Sushma Trust, Bangalore-78
474AS-05Naye Yug Ki Aur Arya SamajChandra Shekhar LokhandeSanskrit,Hindi2002Vijaykumar Govindram Hasanand, Delhi
475AS-06Naye Yug Ki Aur Arya SamajDr. Chandra Shekhar LokhandeHindi2002Vijaykumar Govindram Hasanand, Delhi
476AS-07Vedic DharamSwami Vedanand Dyanand TeerthHindi1989Govindram Hasanand, Delhi
477AS-08Religion of HumanityDr. Swamy SatyamEnglish1997Vedic Satya Sushma Trust, Bangalore-78
478AS-09Know Your Religion - 1Dr. Swamy SatyamEnglish2001Vedic Satya Sushma Trust, Bangalore-78
479AS-10Arya Samaj aur uska SandeshRaghunaath Prasaad PaathakHindi1975Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha, Delhi
480AS-11Arya Samaj Ki UplabdhiyanVed Prakash SumanHindiSatya Prakashan, Mathura
481AS-12DharmaDeevanchandHindi2001Govindram Hasanand, Delhi
482AS-13DharmaDeevanchandHindi2001Govindram Hasanand, Delhi
483AS-14DharamDeevanchandSanskrit, Hindi2001Govindram Hasanand, Delhi
484AS-15Dayanand and Arya SamajRoman RolandEnglish2002Arya Samaj, Janakpuri
485AS-16The Arya SamajProf. D. VagleEnglish1987Sarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha
486AS-17Original Home of the AryansSwami Vidyanand SarasvatiEnglish1987Sarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha
487AS-18Arya Samaj Ke Das NeeyamRatan SinghSanskrit,Hindi2002Vijaykumar Govindram Hasanand, Delhi
488AS-19Arya Samaj Ke Das NeeyamRatan SinghHindi2002Vijaykumar Govindram Hasanand, Delhi
489AS-20DeeptiSwami Vidyanand SarasvatiHindi1995Govindram Hasanand, Delhi
490AS-21DeeptiSwami Vidyanand SarasvatiHindi1995Govindram Hasanand, Delhi
491MM-01Mat Matantron Ka Mulstrot - VedLakshmanji AryopdeshakSanskrit,Hindi
492MM-02Vaidic Dharma Aur IslamAanand Suman SinghHindi2001Govindram Hasanand, Delhi
493MM-03Main Hindu Kyun BanaAnand Suman SinghHindi2008Saraswati Prakashan, Dehradun
494MM-04Main Hindu Kyun BanaAnand Suman SinghHindi2008Saraswati Prakashan, Dehradun
495MM-05Sanatan Dharam Gyan SanchayMadan Lala GuptSanskrit,Hindi2008Dr. Ramesh Gupt
496MM-06Vedic Dharma & IslamAnand Suman SinghEnglish2002Vijaykumar Govindram Hasanand, Delhi
497MM-07Pavitra Ved Aur Pavitra BibleKanhaiya Lal TalrejaHindi2000Rashtriya Chetna sangathan, Delhi
498MM-08Jyotish Aur Bhavishyavani Pol KhataVedvrata MeemansakHindiSwami Satyapati Parivrajak
499MM-09Muslim Mat PrakashHindiVed Pracharak Mandal, Delhi
500MM-10Kuran DarpanDr. Shriram Arya KashganjHindi1966Vaidic Sahitya Prakashan
501MM-11What is ReligionT.B.PahlajaniEnglish1969Vedanta House, Bangalore-18
502MM-12Theism versus AtheismOm Prakash TyagiEnglish1978Sarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha
503MM-13Aadi Shankarachary Vedanti NahinSwami Vidyanand SarasvatiHindi1994Govindram Hasanand, Delhi
504MM-14Aadi Shankarachary Vedanti NahinSwami Vidyanand SarasvatiSanskrit,Hindi1994Govindram Hasanand, Delhi
505MM-15Anadi TattvaChamupatiHindi1998Samarpan Shodh Sansthan
506MM-16Bharat Mein MurtiPujaRajendraSanskrit,Hindi2003Vijaykumar Govindram Hasanand, Delhi
507MM-16Bhartiya DarshanBaldev UpadhyayHindi1945Sharda Mandir, Banaras
508MM-17Bharat Mein MurtiPujaP. RajendraHindi2003Govindram Hasanand, Delhi
509MM-18Ishwar Puja Ka Vedic SwaroopRamchandra DehalviHindi1990Sarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha
510MM-19Budh BhagvaanAyodhya PrasadHindiArya Samaj, Kolkata
511MM-20Budh BhagvaanAyodhya PrasadHindiArya Samaj, Kolkata
512SP-01Asana Pranayama Mudra BandhaSwami Satyananda SaraswatiEnglish2008Yoga Publication Trust,Munger, Bihar
513SP-02Yog Dwara Madh NideshKawanl SinghHindi1997Shanti Prakashan, Bhiwani
514SP-03Bimaari Se Bachne Ke UpaayYugal KishoreHindi2003Sat Dharam Prakashan, Rohtak
515SP-04Yog Aur SwasthyaAacharya BhadrasenHindi2004Govindram Hasanand, Delhi
516SP-05Jeevan DarshanSwami RamdevSanskrit, Hindi2009Divya Prakashan, Haridwar
517SP-06Yogasan Vyayam Evam Stri SwasthyaShyamSundar SumanHindi2003Satya Dharam Prakashan
518SP-07Santulit BhojanDevrata AcharyaHindi2002Govindram Hasanand, Delhi
519SP-08The Human Nature & FoodDr. Harish ChandraEnglish2006Center for Inner Sciences, Hyderabad
520SP-09Aasan PranayamDevrat Evam IndradevSanskrit, Hindi1969
521SP-10Chumbak ChikitsaHiralal BansalHindi1977Harjeet And Company, Delhi
522SP-11Aasan PranayamDevrata AcharyaHindi2004Radha Press, Delhi
523SP-12Ghar Ka Ved - ShehadSunil SharmaHindi2003Govindram Hasanand, Delhi
524SP-13Ghar Ka Ved - TulsiSunil SharmaHindi2004Govindram Hasanand, Delhi
525SP-14Ghar Ka Ved - HaldiSunil SharmaHindi2004Govindram Hasanand, Delhi
526SP-15Ghar Ka Ved - AvlaSunil SharmaHindi2004Govindram Hasanand, Delhi
527SP-16Ghar Ka Ved - NeemSunil SharmaHindi2003Govindram Hasanand, Delhi
528IP-01Shahpura Kaal SaurabhManohar Singh DangiHindi2002Shah Madan Singh
529IP-02Param YogSwami Vidyanand VidehHindi1992Ved Sansthan New Delhi
530IP-03Bite Jeevan Gale Se Lagaun TumhePro. Rajendra JijnyasuHindi2006Sh. Ghudmal Prahladkumar Arya Dharmarth Nyas Hindaun city
531IP-04Purav Aur PashchimNityanand PatelHindi1967Govindram Hasanand, Delhi
532IP-05Shaheedon Ke NaamDayashankar RaiHindi2004Maya Prakashan, Bangalore
533IP-06Bhartiya Swadhinta Sangraam mein Arya Samaj ka yogdaanSatyapriya ShastriHindi1989Haryana Sahitya Sansthaan, Rohtak
534IP-07Raktranjit Hai KahaniRajendra JigyaasuHindi2004Ghudmal Prahalad Kumar Arya, Rajasthan
535IP-08Raktranjit Hai KahaniPro. Rajendra JijnyasuHindi2004Sh. Ghudmal Prahladkumar Arya Dharmarth Nyas Hindaun city
536IP-09Bharat Ke Mahan saadhakPramath Nath BhattacharyaHindi1965Nirbhay Raghav Mishir, Darbhanga
537IP-10Bhartiya Sanskriti Ka ItihasBhagvat DuttHindi1965Govindram Hasanand, Delhi
538IP-11Dawn of Indian HistoryKaram Narain KapurEnglish1990Sarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha
539IP-12Nizaam ki Jail MeinShitish VedalankarHindi1986The World Publication New Delhi
540IP-13Nizaam ki Jail MeinKshitish VedalankarHindi1986The World Publication New Delhi
541IP-14Baapu Ki Kaaravas KahaaniSushila NayarHindi1969Martand Upadhyay, Delhi
542IP-15Bhartiya Itihas ki Bhayankar BhoolenPurushottam Nagesh OckHindi1968Surya Prakashan Delhi
543IP-16Bhartiya SanskritiPd. Damodar SatvalekarHindi1969Swadhyaya Mandal, Pardi
544IP-17The Discovery of IndiaJawahar Lal NehruEnglish1966Asia Publishing House
545IP-18Bharat Aur SansarBalraj MadhokHindi1969Bharti Sahitya Sadan, New Delhi
546IP-19Vaidic Vishva Rashtra ka ItihasPurushottam Nagesh OckHindi1986Bharti Sahitya Sadan, New Delhi
547IP-20Dilli ka Lalkila Lalkot haiPurushottam Nagesh OckHindiBharti Sahitya Sadan, New Delhi
548IP-21Sanskriti Ke Chaar AdhyayRam Dhari Singh DinkarHindi1966Udyachal Patna -4